Statut fundacji

STATUT FUNDACJI
„FUNDACJA ARKADIA SZTUKA I GOLF”

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§.1.

1.Nazwą fundacji jest „FUNDACJA ARKADIA SZTUKA I GOLF”, zwana w dalszej części Statutu Fundacją. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1989 roku o fundacjach oraz na podstawie zapisów (postanowień) niniejszego Statutu

§.2.

1.Fundacja została ustanowiona przez A&A Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 30.01.2013r Repertorium A nr 715/2013 przez notariusza Janusza Kozłowskiego w Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ul. Al. Kościuszki 39.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§.3.
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Fundacja działa na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady ,filie, kluby sportowe a także przystępować do spółek.
5. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.
6. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale i przyznawać je wraz z innymi nagrodami wyróżnionym osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

§.4.
1. Nadzór na Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw sportu.

ROZDZIAŁ II.
Cele i zasady działania Fundacji.

§.5.
Celami Fundacji jest działanie na rzecz ogółu społeczeństwa poprzez:
1. propagowanie i rozwój zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej i sportu oraz kultury i sztuki,
2. kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowań społecznych w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną , sport, kulturę i sztukę
2a. prowadzenie klubu sportowego A&A Golf Club.
3. wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć oraz integrację
jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją sportu, kultury i sztuki
4. edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej,
kultury fizycznej i rozwoju sportowego
jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego
wypoczynku i zdrowego trybu życia w zgodzie ze
środowiskiem naturalnym.
5. ochrona i promocja zdrowia
6. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz kultury i sztuki
7. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
8. propagowanie form działalności edukacyjnej,
naukowej, kulturalnej.
9. pomoc materialna dla uczniów i studentów.
10. zapobieganie wszelkim przejawom patologii społecznych jak alkoholizmu narkomanii i wyzysku społecznego.

§.6.

Fundacja realizuje swe cele statutowe przez:
1. prowadzenie kampanii i działań upowszechniających idee i wartości niesione przez kulturę i sztukę, kulturę fizyczną ,sport m.in poprzez działanie klubu sportowego A&A Golf Club.
2. inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz rozwoju i popularyzacji kultury fizycznej i sportu, kultury i sztuki.
3. integrowanie środowisk oraz osób zainteresowanych realizacją celów Fundacji.
4. świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność w zakresie celów Fundacji.
5. pomoc realizacji projektów z promocją kultury fizycznej i sportu propagujących cele Fundacji.
6. skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji oraz organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń i działalności edukacyjnej.
7. zbieranie, selekcjonowanie i udostępnianie informacji o kulturze fizycznej i sporcie ( także w formie badań opinii publicznej)
8. analizowanie i opracowywanie wynikających z nich rezultatów i ich upowszechnianie.
9. popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu oraz promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji.
10.Prowadzenie działalności wydawniczej, finansowanie wydawnictw i czasopism popularyzujących cele Fundacji.
11. Dofinansowanie oraz organizowanie imprez o charakterze sportowym i kulturalnym.
12. Finansowanie nagród i stypendiów dla najlepszych sportowców i artystów
13. Organizowanie konferencji, seminariów, prelekcji, wykładów ,wystaw , spotkań , imprez, eventów.
14 Współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi oraz organizacjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi, w tym zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji.
15. Wspieranie i popularyzacja akcji „ POLSKA GRA W GOLFA” oraz organizację zajęć w ramach wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.
16. Organizowanie współpracy międzynarodowej dotyczącej celów Fundacji.
17. Prowadzenie szkoleń, kursów i wykładów związanych z ochroną zdrowia i promocją zdrowego trybu życia oraz rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.
18. Opracowywanie programów i indywidualnych przedsięwzięć związanych z ochrona zdrowia i promocję zdrowego trybu życia oraz rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.
19. Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi(alkoholizm , narkomania).
20. Fundacja realizuje swoje cele również poprzez pozyskiwanie i rozdzielanie funduszy otrzymanych przez Fundację, pozyskiwanie środków z budżetu Unii Europejskiej i jednostek międzynarodowych i zagranicznych.

ROZDZIAŁ III.
Majątek Fundacji

§.7.
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 4172zł (cztery tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§.8.
1. Dochodami Fundacji są:
a) wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej
przez Fundację.
b) darowizny, spadki i zapisy.
c) dotacje i subwencje.
d) dochody ze zbiórek i imprez publicznych.
e) dochody z majątku Fundacji.
f) odsetki bankowe.
g) dochody z działalności gospodarczej.

2.Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.

§.9.
Dochody z dotacji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§.10.
1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi.
2. Za podjęte przez siebie zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.
§.11.
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „ osobami bliskimi”.
2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej
lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeśli przekazywanie następuje bezpłatnie lub
na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Zarządu Fundacji, Rady Nadzorczej lub pracowników Fundacji oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że wykorzystanie bezpośrednio wynika z statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów w których uczestniczy Fundator, członkowie Zarządy Fundacji, członkowie Rady Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IV
Organy i sposób zorganizowania Fundacji.

§.12.
1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji
b) Zarząd Fundacji

2.Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za
udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się
zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych
z tą działalnością.
3.Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile
Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę o przyznaniu
i wysokości wynagrodzenia.
4.Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

Rada Fundacji

§.13.
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. W skład rady Fundacji wchodzi od 3 do 11 osób na 3 letnią kadencję.
2. Skład Rady Fundacji powoływany jest przez Fundatora.
3. Członkowie rady Fundacji mogą być odwoływani przed upływem kadencji z przyczyn wymienionych w §.21ust.4 pkt a-f jednomyślną uchwałą pozostałych członków Rady Fundacji. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje także na skutek śmierci lub dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady, a w przypadku wystąpienia przez Przewodniczącego Rady poprzez pisemne zgłoszenie do dowolnego innego członka Rady Fundacji.

§.14.
Do Rady Fundacji należy:
a) Nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji.
b) Występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji
c) Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji.
d) Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd
e) Ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji.
f) Uchwalenie regulaminu pracy Zarządu.
g) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z pracy Zarządu
oraz udzielanie mu absolutorium.
h) Zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych Zarządu i
biura Fundacji,

§. 15.
Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, vi-ce i sekretarza Rady Fundacji.
§.16.
1.Rada fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż 2 razy do roku. 2.Przewodniczący Rady Fundacji zawiadamia członków Rady Fundacji o terminie posiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.
3. Posiedzenie Rady Fundacji może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze. W takim wypadku Zarząd występuje do Przewodniczącego Rady o zwołanie posiedzenia Rady. W przypadku gdy Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia Rady Fundacji w terminie 14 dni od daty zgłoszenia inicjatywy przez Zarząd, Zarząd może samodzielnie zwołać posiedzenie Rady Fundacji.
4.W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

§.17.
1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykła większością głosów, z tym, że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jaj członków w tym Przewodniczącego lub vi-ce.
2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego ,lub w razie jego nieobecności vi-ce Przewodniczącego.

§.18.

Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

§.19.
1.Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Udział osób wymienionych w pkt 1. w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

§.20
1. Ofiarodawca, którego darowizna na rzecz Fundacji o wartości nie mniejszej niż równowartość 50000.zł(pięćdziesiąt tysięcy złotych) zostanie przyjęta przez Radę Fundacji, jest z mocy niniejszego statutu dożywotnio Członkiem Honorowym Rady Fundacji i ma prawo udziału w obradach Rady Fundacji osobiście lub przez pełnomocnika na zasadzie doradcy.
2. Rada Fundacji może przyznać godność i prawa Członka Honorowego Rady Fundacji również innym osobom i instytucjom, które znacząco przyczyniła się do powiększenia masy majątkowej Fundacji.

Zarząd Fundacji
§.21.
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się od 2 do 6 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na 3 letnią kadencję
2. Rada Fundacji wybiera Zarząd w głosowaniu jawnym odrębnie głosując na każdego członka.
3. Funkcję członka zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Członkowstwo Zarządu ustaje na skutek złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji, z chwilą odwołania lud śmierci członka Zarządu.
5. Odwołanie członka Zarządu następuje jednomyślną uchwałą Rady Fundacji i może nastąpić w przypadku:
a) Podjęcia pracy, której wykonywanie uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu.
b) Choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji.
c) Niewykonywanie obowiązków przez członka przez okres dłuższy niż rok.
d) Przekroczenie 75 roku życia
e) Nienależyte wypełnianie funkcji członka Zarządu
f) Istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§.22.
Pracami Zarządu kieruje prezes Zarządu.

§.23.
Prezes z grona Zarządu powołuje vi-ce Prezesa.

§.24.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji działa według Regulaminu uchwalonego przez Radę Fundacji.
§.25.
Zarząd Fundacji :
a) Reprezentuje ją na zewnątrz
b) Opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy.
c) Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji
d) Sprawuje zarząd nad jej majątkiem.
e) Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy.
f) Ustala wielkości zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji.
g) Kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych.
h) Podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek,
występuje z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie
zmian statutu, zatwierdza regulaminy organizacyjne.
§.26.

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie, vi-ce prezes samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.
§.27.
O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków w tym Prezesa lub vi-ce Prezesa Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§.28.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub vi-ce Prezes przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
§.29.
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Fundacji.

§.30.
1.Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji.

ROZDZIAŁ VI.
Działalność gospodarcza

§31.
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami działalność gospodarczą w zakresie:
a) działalność wydawnicza
b) reklama
c) działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
d) działalność związana z filmami, nagraniami video i programami telewizyjnymi
e) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
f) opieka zdrowotna
g) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
h )działalność związana ze sportem
i) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.
j) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.
k) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi.
l) handel detaliczny z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi.
ł) pozostała działalność rekreacyjna.
m) działalność związana z poprawą kondycji fizycznej.
n) sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych.
o) sprzedaż artykułów sportowych
p) działalność związana z organizacją targów i wystaw.
r) działalność domów i ośrodków kultury
s) działalność obiektów kulturalnych
t) działalność medyczna i paramedyczna
u) hotele
w) wynajem nieruchomości na własny rachunek.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
3. Przed rozpoczęciem działalności w danym zakresie Fundacja (Zarząd) uzyska wymagane zezwolenia, koncesje lub upoważnienia, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

ROZDZIAŁ VI Zmiana Statutu
§. 32.
1) Decyzję w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu,
2) Zmiany w statucie Fundacji w zakresie jej celu dokonywane są na wniosek Fundatora przez Radę Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
§.33.
1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
2. Decyzję o połączeniu Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.
§.34.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. Uchwała o likwidacji powinna wskazywać osobę likwidatora oraz organizację, na rzecz której ma być przekazany pozostały po likwidacji majątek Fundacji. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przeznaczony tylko na rzecz organizacji o zbliżonych celach statutowych.