Strona główna

z19.phpFundacja , , ARKADIA SZTUKA I GOLF, , powstała w 2013r.
Założycielem i Fundatorem Fundacji była Spółka A&A Marketing która na wniosek Państwa Anny i Arkadiusza Majsterków przekazała zarówno środki finansowe jak i rzeczowe na rozpoczęcie funkcjonowania powołanej Fundacji.
Z dniem 1.01.2014r Fundacja wydzierżawiła Pole Golfowe , , ARKADIA, , w Pabianicach oraz całoroczną Halę Golfa.
W Lutym 2014r Polski Związek Golfa przyjął Fundację , , ARKADIA SZTUKA I GOLF, , prowadząca działalność jako klub golfowy.
Fundacja oprócz działalności sportowej zajmuje się sztuką prowadząc i jednocześnie opiekując się Europejskim Parkiem Rzeźby który znajduje się na terenie Pola Golfowego w Pabianicach.

zdjsala8Fundacja postawiła przed sobą następujące cele oraz działanie na rzecz społeczeństwa poprzez propagowanie i rozwój zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej i sportu oraz kultury i sztuki, kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowań społecznych w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną , sport, kulturę i sztukę , wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć oraz integrację , jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją sportu, kultury i sztuki, edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju sportowego , jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego, wypoczynku i zdrowego trybu życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.
Fundacja postawiała sobie za cel zajmowanie się ochrona i promocja zdrowia oraz upowszechnianiem kultury fizycznej, sportu oraz kultury i sztuki, rehabilitacją zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , propagowaniem różnych form działalności edukacyjnej, naukowej i kulturalnej.

z23.php

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie kampanii i działań upowszechniających idee i wartości niesione przez kulturę fizyczną , sport kulturę i sztukę.
 • inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz rozwoju i popularyzacji kultury fizycznej i sportu, kultury i sztuki.
 • integrowanie środowisk oraz osób zainteresowanych realizacją celów Fundacji.
 • świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność w zakresie celów Fundacji.
 • pomoc realizacji projektów z promocją kultury fizycznej i sportu propagujących cele Fundacji.
 • skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji oraz organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń i działalności edukacyjnej.
 • zbieranie, selekcjonowanie i udostępnianie informacji o kulturze fizycznej i sporcie ( także w formie badań opinii publicznej).
 • analizowanie i opracowywanie wynikających z nich rezultatów i ich upowszechnianie.
 • popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu oraz promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji.
 • prowadzenie działalności wydawniczej, finansowanie wydawnictw i czasopism popularyzujących cele Fundacji.
 • dofinansowanie oraz organizowanie imprez o charakterze sportowym i kulturalnym.
 • finansowanie nagród i stypendiów dla najlepszych sportowców i artystów.
 • organizowanie konferencji, seminariów, prelekcji, wykładów i wystaw.
 • współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi oraz organizacjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi, w tym zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji.
 • wspieranie i popularyzacja akcji „ POLSKA GRA W GOLFA” oraz organizację zajęć w ramach wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.
 • organizowanie współpracy międzynarodowej dotyczącej celów Fundacji.
 • prowadzenie szkoleń, kursów i wykładów związanych z ochroną zdrowia i promocją zdrowego trybu życia oraz rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.
 • opracowywanie programów i indywidualnych przedsięwzięć związanych z ochrona zdrowia i promocję zdrowego trybu życia oraz rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.
 • organizację zajęć dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi(alkoholizm , narkomania).
 • Fundacja realizuje swoje cele również poprzez pozyskiwanie i rozdzielanie funduszy otrzymanych przez Fundację, pozyskiwanie środków z budżetu Unii Europejskiej i jednostek międzynarodowych i zagranicznych.